164. Yanxia Li, Junli Wu, Wei Wang, Peng Ding, Lu Feng*.Proteomics analysis of aromatic catabolic pathways in thermophilic Geobacillus thermodenitrificans NG80-2. Journal of Proteomics. 2012, 75(4):1201-1210 (IF:5.074).

165. Quan Wang+, Andrei V. Perepelov +, Liuqing Wen, Alexander S. Shashkov, Xiaoting Wang, Xi Guo, Yuriy A. Knirel , Lei Wang*. Identification of the two glycosyltransferase genes responsible for the difference between Escherichia coli O107 and O117 O-antigens. Glycobiology. 2012, 22(2):281-287 (IF:3.580)

166. Hongfei Zhu+, Quan Wang+, Liuqing Wen, Jianguo Xu, Zhujun Shao, Min Chen, Mingliang Chen, Peter R. Reeves, Boyang Cao*, and Lei Wang*. Development of a Multiplex PCR Assay for Detection and Genogrouping of Neisseria meningitides. Journal of Clinical Microbiology. 2012,50(1):46-51.(IF:4.153).

167. Bin Liu, Bo Hu, Zhemin Zhou, Dan Guo, Xi Guo, Peng Ding, Lu Feng, Lei Wang*. A novel nonhomologous recombination-mediated mechanism for Escherichia coli unilateral flagellar phase variation. Nucleic Acids Research. 2012, 40(10):4530-4538.(IF:8.026).

168. Yanpeng Dong, Jiang Yan, Huiqian Du, Miao Chen, Ting Ma, Lu Feng*. Engineering of LadA for enhanced hexadecane oxidation using random- and site-directed mutagenesis . Applied Microbiology and Biotechnology. 2012, 94(4): 1019-1029. (IF:3.425)

169. Yamin Sun, Min Wang, Quan Wang, Boyang Cao, Xin He, Kun Li, Lu Feng ,Lei Wang*. Genetic analysis of the Cronobacter sakazakii O4 to O7 O antigen Gene Clusters and development of a PCR assay for identification of all C. sakazakii O serotypes. Applied and Environmental Microbiolgy.2012, 78(11):3966-3974.(IF:3.829)

170. Yin Gao †, Bin Liu†, Scott Strum, John S Schutzbach, Tatyana N Druzhinina, Natalia S Utkina, Vladimir I Torgov, Leonid L Danilov, Vladimir V Veselovsky, Jason Z Vlahakis, Walter A Szarek, Lei Wang and Inka Brockhausen. Biochemical characterization of WbdN, a β1,3-glucosyltransferase involved in O-antigen synthesis in enterohemorrhagic Escherichia coli O157. Glycobiology .2012,22(8):1092-1102. (IF:3.580)

171.QuanWang,YanliXu,AndreiV.Perepelov,YuriyA.Knirel,PeterR.Reeves,Alexander S. Shashkov,Xi Guo, Peng Ding and Lu Feng*. Biochemical characterization of the CDP-D-arabinitol biosynthetic pathway in Streptococcus pneumoniae 17F. Journal of Bacteriology.2012, 194(8):1868-1874. (IF:3.825)

172. Olga G. Ovchinnikova1 †, Bin Liu†, Dan Guo, Nina A. Kocharova, Alexander S. Shashkov, Miao Chen, Lu Feng , Antoni Rozalski, Yuriy A. Knirel and Lei Wang*. Localization and molecular characterization of putative O antigen gene clusters of Providencia species. Microbiology-SGM .2012, 158(Pt 4):1024-1036. (IF:3.061)

173. Nikolay P. Arbatsky , Yamin Sun , Alexander S. Shashkov , Min Wang, Bin Liu , Elena D. Daeva, Lei Wang , Yuriy A. Knirel *. Structure and genetics of the O-antigen of Cronobacter sakazakii G2726 (serotype O3) closely related to the O-antigen of C. muytjensii 3270. Carbohydrate research.2012, 355:50-55. (IF:2.332)

174. Jie Feng†, Bin Liu†(co-first author), Ziqian Zhang, Yan Ren, Yang Li, Fei Gan, Yuping Huang, Xiangdong Chen, Ping Shen, Lei Wang, Bing Tang, Xiao-Feng Tang*. The complete genome sequence of Natrinema sp. J7-2, a haloarchaeon capable of growth on synthetic media without amino acid supplements. PLoS One. 2012,7(7):e41621. (IF:4.092)

175. Bin Liu, Miao Chen, Andrei V. Perepelov, Jianfeng Liu, Olga G. Ovchinnikova, Dawei Zhou, Lu Feng, Antoni Rozalski, Yuriy A. Knirel, Lei Wang*. Genetic analysis of the O-antigen of Providencia alcalifaciens O30 and biochemical characterization of a formyltransferase involved in the synthesis of a Qui4N derivative. Glycobiology. 2012, 22(9):1236-44. (IF:3.580)

176. Ram P Maharjan, Thomas Ferenci, Peter R Reeves, Yang Li , Bin Liu and Lei Wang*. The multiplicity of divergence mechanisms in a single evolving population. Genome Biology. 2012,13(6):R41.(IF:9.036)

177. Quan Wang, Andrei V. Perepelov, L Beutin, SN Senchenkova, Yanli Xu, Alexander S. Shashkov, Peng Ding, Yuriy A. Knirel, Lu Feng* .Structural and genetic characterization of the Escherichia coli O180 O antigen and identification of a UDP-GlcNAc 6-dehydrogenase. Glycobiology. 2012, 22(10):1321-1331. (IF:3.580)

178. Yanpeng Dong, Huiqian Du, Chunxu Gao, Ting Ma, Lu Feng∗. Characterization of two long-chain fatty acid CoA ligases in the Gram-positive bacterium Geobacillus thermodenitrificans NG80-2. Microbiological Research.2012, 167:602-607. (IF:2.308)

179. Quan Wang, Yanli Xu, AndreiV. Perepelov, Yuriy A. Knirel, Peter R. Reeves, Alexander S. Shashkov, Alexander S. Shashkov, Peng Ding, Xi Guo, Lu Feng*.Characterization of the CDP-D-mannitol biosynthetic pathway in Streptococcus pneumoniae 35A. Glycobiology. 2012, 22(12):1760-1767.(IF: 3.580)

180. Olga G. Ovchinnikova*, Bin Liu, Dan Guo, Nina A. Kocharova, Alexander S. Shashkov, Lu Feng, Antoni Rozalski, Yuriy A. Knirel, Lei Wang. Structural, serological, and genetic characterization of the O-antigen of Providencia alcalifaciens O40. FEMS Immunology and Medical Microbiology. 2012, 66(3):382-392.(IF:2.441)

181. Rong Ya Yang*, Hai Tao Li, He Zhu, Guang Peng Zhou, Meng Wang and Lei Wang. Draft Genome Sequence of CBS 2479, the Standard Type Strain of Trichosporon asahii. Eukaryotic Cell. 2012,11(11):1415-1416. (IF:3.604).

182. Rong Ya Yang*, Hai Tao Li, He Zhu, Guang Peng Zhou, Meng Wang and Lei Wang. Genome Sequence of the Trichosporon asahii Environmental Strain CBS 8904. Eukaryotic Cell. 2012, 11(12): 1586-1587. (IF:3.604)

183. Olga G. Ovchinnikova*, Bin Liu*, Nina A. Kocharova, Alexander S. Shashkov, Nina A.Kondakova, M. Siwinska, Lu Feng, Antoni Rozalski, Lei Wang ,Yuriy A. Knirel. Structure of a peptidoglycan-related polysaccharide from Providencia alcalifaciens O45 . Biochemistry-moscow.2012, 77(6):609-615. (IF:1.058)

184. Andrei V. Perepelov*, Quan Wang, Sofya N. Senchenkova, Yanping Gong, Alexander S. Shashkov ,Lei Wang , Yuriy A. Knirel. Structure and gene cluster of the O-antigen of Escherichia coli O120. Carbohydrate Research. 2012,353:106-110. (IF:2.332)

185. Yanwen Xiong, Ping Wang, Ruiting Lan, Changyun Ye, Hua Wang, Jun Ren, Huaiqi Jing,Yiting Wang, Zhemin Zhou, Xuemei Bai, Zhigang Cui, Xia Luo, Ailan Zhao, Yan Wang,Shaomin Zhang, Hui Sun, Lei Wang, Jianguo Xu*. A Novel Escherichia coli O157:H7 Clone Causing a Major Hemolytic Uremic Syndrome Outbreak in China. PLoS One. 2012,7(4):e36144. (IF:4.092)

186. Li Bai, Shengli Xia, Ruiting Lan, Liyun Liu, Changyun Ye, Yiting Wang, Dong Jin,Zhigang Cui, Huaiqi Jing, Yanwen Xiong, Xuemei Bai, Hui Sun, Jin Zhang, Lei Wang, Jianguo Xu*. Isolation and Characterization of Cytotoxic, Aggregative Citrobacter freundii. PLoS One. 2012, 7(3):e33054. (IF:4.092)

187. Hongfei Zhu, Andrei V. Perepelov*, Sof”ya N. Senchenkova , Alexander S. Shashkov , Lei Wang ,Yuriy A. Knirel. Structure and gene cluster of the O-antigen of Escherichia coli O41.Carbohydrate Research. 2012, 349:86-89. (IF:2.332)

188. Jie Xiong, Xingyi Lu, Zhemin Zhou, Yue Chang, Dongxia Yuan, Miao Tian, Zhigang Zhou, Lei Wang, Chengjie Fu, Eduardo Orias, Wei Miao*. Transcriptome Analysis of the Model Protozoan, Tetrahymena thermophila, Using Deep RNA Sequencing. PLoS One. 2012, 7(2):e30630. (IF:4.092)

189. Jirimutu†, Zhen Wang†, Guohui Ding†, Gangliang Chen†, Yamin Sun†, Zhihong Sun†, Heping Zhang, Lei Wang, Surong Hasi, Yan Zhang, Jianmei Li, Yixiang Shi, Ze Xu, Chuan He, Siriguleng Yu, Shengdi Li,Wenbin Zhang, Mijiddorj Batmunkh, Batsukh Ts, Narenbatu, Unierhu, Shirzana Bat-Ireedui, Hongwei Gao, Banzragch Baysgalan, Qing Li, Zhiling Jia, Turigenbayila, Subudenggerile,Narenmanduhu, Zhaoxia Wang, Juan Wang, Lei Pan, Yongcan Chen, Yaichil Ganerdene, Dabxilt, Erdemt, Altansha, Altansukh, Tuya Liu, Minhui Cao, Aruuntsever, Bayart, Hosblig, Fei He,A Zha-ti, Guangyong Zheng, Feng Qiu, Zikui Sun, Lele Zhao, Wenjing Zhao, Baohong Liu, Chao Li,Yunqin Chen, Xiaoyan Tang, Chunyan Guo, Wei Liu, Liang Ming, Temuulen, Aiying Cui, Yi Li, Junhui Gao, Jing Li, Wurentaodi, Shen Niu, Tao Sun, Zhengxiao Zhai, Min Zhang, Chen Chen, Tunteg Baldan,Tuman Bayaer, Yixue Li*, He Meng*. Genome sequences of wild and domestic Bactrian camels. Nature Communications. 2012, Nov 13,3:1202, DOI: 10.1038/ncomms2192 (IF:7.396)

190. Min Chen, Dan Guo, Hin-chung Wong, Xi Zhang, Fenxia Liu, Hongyou Chen, Miao Chen, Bin Liu, Lei Wang, FanWu*, Lu Feng*. Development of O-serogroup specific PCR assay for detection and identification of Vibrio parahaemolyticus, International Journal of Food Microbiology. 2012,159(2):122–129. (IF:3.327)

191. Yamin Sun, Nikolay P. Arbatsky, Min Wang, Alexander S. Shashkov, Bin Liu, Lei Wang* &Yuriy A. Knirel. Structure and genetics of the O-antigen of Cronobacter turicensis G3882 from a new serotype, C. turicensis O2, and identification of a serotype-specific gene. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2012, 66(3):323-333. (IF:2.441)

192.Ting Ma1,Kaihua Ji1, Wei Wang1, Jinghong Wang, Zhaoyu Li, Haitao Ran, Bin Liu, Guoqiang Li, Cellulose synthesized by Enterobacter sp. FY-07 under aerobic and anaerobic conditions, Bioresource Technol, 2012,126:18-23. (IF:4.980)