133. Yang Li, Andrei V. Perepelov, Dan Guo, Sergei D. Shevelev, Sof’ya N. Senchenkova,Alexander S. Shahskov, Bin Liu*, Lei Wang & Yuriy A. Knirel, Structural and genetic relationships of two pairs of closely related O-antigens of Escherichia coli and Salmonella enterica: E. coli O11/S. enterica O16 and E. coli O21/S. enterica O38. FEMS Immunology & Medical Microbiology Microbiol 2011, 61 (3): 258-68; (IF:2.494)

134. Andrei V. Perepelov*,Dan Li, Bin Liu, Sof’ya N. Senchenkova, Dan Guo, Alexander S. Shashkov, Lu Feng, Yuriy A. Knirel and Lei Wang, Structural and genetic characterization of the closely related O-antigens of Escherichia coli O85 and Salmonella enterica O17. Innate Immununity 2011, 17 (2): 164-73; (IF:2.206)

135. Ping Zhang, X. W., Songjin Xiong,Shaoping Wen, Song Gao, Lei Wang and Boyang Cao*, Genome Wide Expression Analysis of the Effect of the Chinese Patent Medicine Zilongjin Tablet on Four Human Lung Carcinoma Cell Lines. Phytotherapy Research .2011,25:1472-1479; (IF:1.878)

136. Yamin Sun, Min Wang, Hongbo Liu, Jingjing Wang, Xin He, Jing Zeng,Xi Guo, Kun Li, Boyang Cao, and Lei Wang*, Development of an O-antigen serotyping scheme for Cronobacter sakazakii. Applied and Environmental Microbillogy 2011, 77 (7): 2209-14; (IF:3.778)

137. Xin Wang‡ Yang Li,‡ Huaiqi Jing, Yan Ren, Zhemin Zhou,Shaojing Wang,Biao Kan,Jianguo Xu, and Lei Wang*, Complete Genome Sequence of a Yersinia enterocolitica Old World (3/O:9) Strain and Comparison with the New World (1B/O:8) Strain. Journal of Clinical Microbiology 2011, 49 (4), 1251-9; (IF:4.220)

138. Yinyu Wang, Chen Chen, Lianzhong Ai, Fangfang Zhou, Zhemin Zhou, Lei Wang, Hao Zhang ,Wei Chen*, Benheng Guo*, Complete genome sequence of the probiotic Lactobacillus plantarum ST-III. Journal of Bacteriology 2011, 193 (1): 313-4; (IF:3.726)

139. Changchang Xu*, Bin Liu*(co-first author), Bo Hu, Yanfang Han, Lu Feng, John Allingham, Walter A. Szarek, Lei Wang, Inka Brockhausen. Biochemical characterization of UDP-Gal:GlcNAc-pyrophosphate-lipid beta-1,4-Galactosyltransferase WfeD, a new enzyme from Shigella boydii type 14 that catalyzes the second step in O-antigen repeating-unit synthesis. Journal of Bacteriology 2011, 193 (2):449-59; (IF:3.726)

140. Guangpeng Zhou, Shaoping Wen, Yanwei Liu, Rongrong Li, Xiaoying Zhong, Lu Feng, Lei Wang and Boyang Cao*, Development of a DNA microarray for detection and identification of Legionella pneumophila and ten other pathogens in drinking water. International Journal of Food Microbiology. 2011, 145 (1):293-300. (IF:3.142)

141. Yang Li †, Boyang Cao †, Yongfu Zhang,Jiali Zhou, Bin Yang,and Lei Wang*, Complete Genome Sequence of Staphylococcus aureus T0131, an ST239-MRSA-SCCmec type III Clone isolated in China. Journal of Bacteriology 2011,193(13):3411-12.(IF:3.726)

142.Yanxia Li, Yuchun Liu, Zhemin Zhou, Huoqing Huang, Yan Ren, Yuting Zhang, Guannan Li, Zhigang Zhou, and Lei Wang*, Complete Genome Sequence of Aeromonas Veronii Strain B565. Journal of Bacteriology 2011,193(13):3389-90.(IF:3.726)

143. Boyang Cao, Ting Ma, Yan Ren, Yi Ren, Guoqiang Li, Ping Li, Xi Guo, Peng Ding, and Lu Feng*.Complete Genome Sequence of Pusillimonas sp. T7-7: a cold-tolerate diesel oil-degrading bacterium isolated from the Bohai Sea in China . Journal of Bacteriology. 2011,193(15):4021-22(IF:3.726)

144. Guangpeng Zhou,Boyang Cao,Yan Dou,Yanwei Liu,Lu Feng ,Lei Wang*. PCR methods for the rapid detection and identification of four pathogenic Legionella spp. and two Legionella pneumophila subspecies based on the gene amplification of gyrB. Applied Microbiology and Biotechnology. 2011,91:(3): 777-787 (IF:3.279)

145. Nikolay P. Arbatsky , Min Wang , Elena D. Daeva , Alexander S. Shashkov , Lu Feng , Yuriy A. Knirel* ,Lei Wang . Elucidation of the structure and characterization of the gene cluster of the O-antigen of Cronobacter sakazakii G2592, the reference strain of C. sakazakii O7 serotype. Carbohydrate Research 2011 Jul 1; 346(9):1169-1172. (IF:1.898).

146. Andrei V. Perepelov* , Quan Wang, Alexander S. Shashkov , Liuqing Wen, Lei Wang, Yuriy A. Knirel. Structure and genetics of the O-antigen of Escherichia coli O158. Carbohydrate Research. 2011, 346(14):2274-2277. (IF:1.898).

147. Boyang Cao, Rongrong Li, Songjin Xiong, Fangfang Yao, Xiangqian Liu, Min Wang, Lu Feng, and Lei Wang. Use of a DNA microarray for detection and identification of bacterial pathogens associated with fishery products. Applied and Environmental Microbiology. 2011,77(23):8219-8225. (IF:3.778)

148. Liu Liming+, Yang Li+, Jing Zhang, Wei Zou, Zhemin zhou, Jie Liu, Xiaomin Li, Lei Wang, and Jian Chen*. Complete Genome Sequence of the Industrial Strain Ketogulonicigenium vulgare WSH-001. Journal of Bacteriology. 2011,193(21):6108-6109 (IF:3.726)

149. Liu Liming+, Yang Li+, Jing Zhang, Wei Zou, Zhemin zhou, Jie Liu, Xiaomin Li, Lei Wang, and Jian Chen*. Complete Genome Sequence of the Industrial Strain Bacillus megaterium WSH-002. Journal of Bacteriology. 2011,193(22):6389-6390 (IF:3.726)

150. Jinkui Yang‡, Lei Wang‡, Xinglai Ji‡, Yun Feng, Xiaomin Li, Chenggang Zou, Jianping Xu, Yan Ren, Qili Mi, Junli Wu, Shuqun Liu, Yu Liu, Xiaowei Huang, Haiyan Wang, Xuemei Niu, Juan Li,Lianming Liang, Yanlu Luo, Kaifang Ji, Wei Zhou, Zefen Yu, Guohong Li, Yajun Liu, Lei Li, Min Qiao, Lu Feng, Ke-Qin Zhang*. Genomic and Proteomic Analyses of the Fungus Arthrobotrys oligospora Provide Insights into Nematode-Trap Formation. PLoS Pathogens .2011,7(9),e1002179 (IF:9.079).

151. Peter R. Reeves, Bin Liu, Zhemin Zhou,Dan Li,Dan Guo,Yan Ren,Connie Clabots,Ruiting Lan,James R. Johnson,Lei Wang*. Rates of mutation and host transmission for an Escherichia coli clone over 3 years. PLoS ONE.2011, 6(10):e26907 (IF:4.411).

152. Lei Wang, Wei Chen., Yun Feng, Yan Ren, Zhennan Gu, Haiqin Chen, Hongchao Wang, Michael J. Thomas, Baixi Zhang, Isabelle M. Berquin, Yang Li, Jiansheng Wu, Huanxin Zhang,Yuanda Song, Xiang Liu, James S. Norris, Suriguga Wang, Peng Du, Junguo Shen, Na Wang,Yanlin Yang, Wei Wang, Lu Feng, Colin Ratledge, Hao Zhang*, Yong Q. Chen*. Genome Characterization of the Oleaginous Fungus Mortierella alpine. PLoS ONE. 2011, 6(12):e28319.(IF:4.411)

153. Andrei V. Perepelov* , Bin Liu ,Sof’ya N. Senchenkova , Alexander S. Shashkov , Dan Guo , Lu Feng, Yuriy A. Knirel , Lei Wang. Structures of the O-polysaccharides of Salmonella enterica O59 and Escherichia coli O15. Carbohydrate research. 2011, 346(2):381-383. (IF:1.898).

154. Andrei V. Perepelov* , Bin Liu ,Sof’ya N. Senchenkova , Alexander S. Shashkov , Lu Feng, Yuriy A. Knirel , Lei Wang. Structure of the O-polysaccharide and characterization of the O-antigen gene cluster of Salmonella enterica O53. Carbohydrate research. 2011, 346(2):373-376. (IF:1.898).

155. Andrei V. Perepelov* , Hongfei Zhu , Sof’ya N. Senchenkova , Quan Wang , Alexander S. Shashkov ,Lei Wang , Yuriy A. Knirel Structure and gene cluster of the O-antigen of Escherichia coli O19ab. Carbohydrate research. 2011, 346(17):2812-2815. (IF:1.898).

156. Andrei V. Perepelov* , Bin Liu* , Dan Guo ,Sof’ya N. Senchenkova , Alexander S. Shashkov , Lu Feng, Lei Wang and Yuriy A. Knirel . Structure elucidation of the O-Antigen of Salmonella enterica O51 and its structural and genetic relation to the O-Antigen of Escherichia coli O23. Biochemistry (Mosc). 2011 ,76(7):774-779. (IF:1.402)

157. Andrei V. Perepelov*, Zhiwei Ni, Quan Wang, Sergei D. Shevelev, Sof’ya N. Senchenkova, Alexander S. Shahskov, Lei Wang & Yuriy A. Knirel. Structure and gene cluster of the O-antigen of Escherichia coli O109; chemical and genetic evidences of the presence of L-RhaN3N derivatives in the O-antigens of E. coli O109 and O119. FEMS immunology and medical microbiology.2011, 61(1):47-53. (IF:2.494)

158. Andrei V. Perepelov* , Bin Liu , Sof’ya N. Senchenkova , Dan Guo , Sergei D. Shevelev , Lu Feng ,Alexander S. Shashkov , Lei Wang, Yuriy A. Knirel . O-antigen structure and gene clusters of Escherichia coli O51 and Salmonella enterica O57; another instance of identical O-antigens in the two species. Carbohydrate research. 2011, 346(6):828-832. (IF:1.898).

159. Zhihong Sun,† Xia Chen,† Jicheng Wang, Wenjing Zhao, Yuyu Shao, Lan Wu, Zhemin Zhou,Tiansong Sun, Lei Wang, He Meng, Heping Zhang, and Wei Chen*. Complete genome sequence of Streptococcus thermophilus strain ND03. Journal of Bacteriology. 2011,193(3):793-794. (IF:3.726)

160. Wei Liu,† Zhixin Feng,† Liurong Fang, Zhemin Zhou, Qiang Li, Sha Li, Rui Luo, Lei Wang, Huanchun Chen, Guoqing Shao,* and Shaobo Xiao*. Complete genome sequence of Mycoplasma hyopneumoniae strain 168. Journal of Bacteriology. 2011,193(4):1016-1017. (IF:3.726)

161. Qi-Long Qin, Yang Li, Yan-Jiao Zhang, Zhe-Min Zhou, Wei-Xin Zhang, Xiu-Lan Chen, Xi-Ying Zhang, Bai-Cheng Zhou, Lei Wang and Yu-Zhong Zhang*. Comparative genomics reveals a deep-sea sediment-adapted life style of Pseudoalteromonas sp. SM9913. The ISME journal. 2011, 5(2):274-284. (IF:6.153)

162. Wenjing Zhao,† Yongfu Chen,† Zhihong Sun, Jicheng Wang, Zhemin Zhou, Tiansong Sun, Lei Wang, Wei Chen,* and Heping Zhang*. Complete genome sequence of Lactobacillus helveticus H10. Journal of Bacteriology. 2011,193(10):2666-2667. (IF:3.726)

163. Lianzhong Ai, Chen Chen, Fangfang Zhou, Lei Wang, Hao Zhang,Wei Chen,* and Benheng Guo*. Complete genome sequence of the probiotic strain Lactobacillus casei BD-II. Journal of Bacteriology. 2011,193(12):3160-3161. (IF:3.726)